Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1       Kenny Mievis, met maatschappelijke zetel te Heidestraat 4/3 - 3550 Heusden-Zolder is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0846.447.833.

1.2       Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Kenny Mievis en de opdrachtgever, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.

2. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1       Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Kenny Mievis. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 14 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2       Na ontvangst van de ondertekende offerte wordt een voorschot aangerekend van 50% van het offertebedrag. Zodra het voorschot door Kenny Mievis ontvangen is, worden de werken opgestart of wordt de bestelling geplaatst.

2.3       Elke annulering van een opdracht door een van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en de bestelde en/of geleverde goederen en materialen, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van de bestelling. Als de annulering gebeurt door de eindklant, dienen de reeds geleverde prestaties te worden vergoed.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1       De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Kenny Mievis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen.

3.2       Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. Kenny Mievis behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

4. Prijs

4.1       De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door Kenny Mievis.

4.2       Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekeringen e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de opdrachtgever.

4.3       Tussen het moment waarop de overeenkomst door de opdrachtgever getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen.

Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}

Waarbij:

  • P = de nieuwe prijs
  • p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
  • a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)
  • b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
  • S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
  • s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
  • c= het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs
  • I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
  • i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
  • a + b + c = 1”

 

5. Betaling

5.1       Elke factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-onderneming, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtsweg een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.2       Elk factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-consument, waarvan het bedrag niet of niet volledig is vereffend na het verstrijken van een termijn van ten minste 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag nadat Kenny Mievis een kosteloze aanmaning heeft verstuurd per post of op de dag die volgt nadat Kenny Mievis een gratis aanmaning heeft verstuurd via elektronische weg, wordt vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding conform art. XIV.4 WER. 

Bovendien is er op dat moment een referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3       Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de opdrachtgever de facturen van Kenny Mievis, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

6. Overmacht

6.1       Indien Kenny Mievis de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Kenny Mievis het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de opdrachtgever. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.

7. Klachten en garantie

7.1       Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan Kenny Mievis. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door Kenny Mievis kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat Kenny Mievis de klacht tijdig of terecht acht.

7.2       Kenny Mievis is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. Kenny Mievis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van Kenny Mievis is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling.

7.3       De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborgen die door de respectievelijke fabrikanten van de materialen verleend worden. Alleszins zal de waarborg zich steeds beperken tot de herstelling of de vervanging van de onderdelen. Kenny Mievis kan wat betreft de opmeting van ramen en buitendeuren nooit aansprakelijk worden gesteld indien de opmeting dient te gebeuren zonder geplaatste dorpels. De waarborg vervalt indien de ramen en deuren oneigenlijk gebruikt worden en niet onderhouden worden zoals het een goede huisvader betaamt. Evenals vervalt de waarborg indien er wijzigingen werden aangebracht, herstellingen door een derde of vervanging door niet originele elementen.

7.4       Kenny Mievis kan niet verantwoordelijk worden gesteld aan schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de verwijdering van het te vervangen product. De opdrachtgever zal de lokalen waarin de werken zullen worden uitgevoerd op eigen risico en kosten ontruimen, zorgvuldig afdekken en opbergen van aanwezige goederen, meubels en huisraad. Beschadigingen, te wijten aan een gebrekkige uitvoeren van deze voorbereide werken, vallen dan ook uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

8. Overdracht van rechten

8.1       De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Kenny Mievis heeft voldaan.

8.2       Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot goederen over op de opdrachtgever op het ogenblik van de levering.

9. Intellectuele eigendom

9.1       De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Kenny Mievis. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

9.2       Als er in de contractuele relatie met de klant intellectuele eigendom tot stand komt, dan blijven de intellectuele rechten bij de klant, tenzij er anders overeengekomen wordt.

10. Privacy

10.1    Voor de uitvoering van de overeenkomst dient Kenny Mievis te beschikken over de volgende gegevens van de opdrachtgever: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. Kenny Mievis is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

10.2    In bepaalde omstandigheden is Kenny Mievis verplicht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Kenny Mievis hiertoe verplichten of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien Kenny Mievis van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de opdrachtgever door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de opdrachtgever werd afgesloten.

 

10.3    Indien Kenny Mievis alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de opdrachtgever over te dragen. In dat geval zal Kenny Mievis de nodige inspanningen leveren om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.

10.4    De opdrachtgever heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

10.5    Kenny Mievis draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

11. Varia en geschillenregeling

11.1    Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Kenny Mievis van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2    Het is de opdrachtgever verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Kenny Mievis afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenny Mievis. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3    Een eventuele in gebreke blijven van Kenny Mievis om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.

11.4    De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

11.5    In de relatie tussen Kenny Mievis en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door Kenny Mievis worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement waar Kenny Mievis gevestigd is, onverminderd het recht voor Kenny Mievis om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de opdrachtgever.